Regulamin

Regulamin świadczenia usługi IVR/SMS CHAT
§1 Postanowienia ogólne

 1. Celem Regulaminu jest określenie zasad i warunków świadczenia usługi IVR/SMS CHAT.
 2. Organizatorem usługi Administratorem serwisu jest WATCHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-803 Poznań KRS 0001042329, NIP:
  7831882561, REGON: 525600370. Kapitał zakładowy: 5 tys. złotych.
 3. W ramach korzystania z usługi IVR/SMS CHAT Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
  Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest każdorazowo na stronie internetowej.
  § 2 Definicje
  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 5. Organizatorze – Administratorem serwisu jest WATCHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-803 Poznań KRS 0001042329, NIP:
  7831882561, REGON: 525600370. Kapitał zakładowy: 5 tys. złotych.
 6. Regulaminie–należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 7. Usłudze–należy przez to rozumieć usługę IVR/SMS CHAT świadczoną przez Organizatora, która pozwala na
  prowadzenie rozmowy na tematy erotyczne/ezoteryczne drogą SMS lub drogą połączenia telefonicznego.
 8. SMS(short message service) – należy rozumieć przez to usługę umożliwiającą przesyłanie z i na telefon
  komórkowy wiadomości tekstowych do 160 znaków między operatorami sieci komórkowych GSM, wiadomość wysyłana
  przez Użytkownika lub Konsultanta
 9. IVR – (Interactive Voice Response) – płatne połączenie głosowe które pozwala na prowadzenie rozmów z
  konsultantami/konsultantem
 10. Konsultantka – należy przez to rozumieć odpowiednio wykwalifikowane osoby, zajmujące się
  prowadzeniem rozmów za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub drogą SMS.
 11. Użytkownik–należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające zdolność
  do czynności prawnych, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego z polskiej sieci
  § 3 Korzystanie z usługi
 12. Usługa IVR/SMS CHAT polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu telefonicznego lub drogą SMS
  z Konsultantką w celu prowadzenia rozmów o charakterze erotycznym lub na umożliwieniu Użytkownikowi
  kontaktu drogą SMS z Konsultantką w celu otrzymania informacji o charakterze ezoterycznym.
 13. Usługa IVR/SMS CHAT oferowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 14. Usługa dostępna jest 24h na dobę od momentu 27.07.2017.
 15. Warunkiem skorzystania z usługi jest zapoznanie się regulaminem
 16. Użytkownik korzystając z usługi IVR/SMS CHAT akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
  zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad..
 17. Usługa dostępna jest tylko dla Użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Ostrzeżenie zawarte jest w
  niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo na stronie.
 18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia, nagrania jak i opisy Konsultantek obsługujących
  rozmowy SMS oraz połączenia telefoniczne, które zamieszczone są na stronie, reklamach serwisu, jak i podczas
  prowadzonej rozmowy mogą być nieprawdziwe. Ponadto treść prowadzonych rozmów nie ma charakteru
  wiążącego.
 19. Informacje otrzymywane przez Użytkownika od Konsultantek stanowią formę rozrywki. Ich
  treść nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.
 20. Wszelkie materiały reklamowe Usługi publikowane w ramach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu
  przepisów kodeksu cywilnego.
 21. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie ma prawa wymagać od Organizatora
  umożliwienia mu spotkania osobistego z Konsultantką oraz przekazania jej danych 2
  osobowych.
 22. Użytkownik nie jest uprawniony do osobistego spotkania z Konsultantką.
 23. W celu skorzystania z usługi, w zależności od wyboru, Użytkownik wykonuje połączenie telefoniczne pod
  numerem wskazany na stronie lub wysyła wiadomość SMS na numer wskazany na stronie.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownika, który nie przestrzega zasad niniejszego
  Regulaminu, nie ukończył 18 roku życia, narusza obowiązujące przepisy prawa, narusza ogólnie przyjęte zasady
  współżycia społecznego lub normy społeczne.
 25. Organizator nie odpowiada za treści przesyłane w wiadomościach SMS oraz treść rozmów
  prowadzonych w ramach Usługi.
 26. Organizator nie ma wpływu na treść prowadzonych rozmów telefonicznych oraz za pomocą SMS w ramach
  Usługi.
 27. Zabronione jest poruszanie przez Użytkownika tematów pornograficznych, erotycznych zabronionych przez
  polskie prawo karne, zwłaszcza powiązanych z małoletnimi, użyciem przemocy czy też posługiwaniem się
  zwierzęciem.
 28. Użytkownik może zakończyć korzystanie z usługi w każdym momencie poprzez rozłączenie z
  konsultantką/konsultantem lub przerwanie wysyłki sms.
  §4 Koszt korzystania z usługi
 29. Usługa dostępna jest w następujących sieciach komórkowych:
  ● Orange – Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do
  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010681, NIP: 5260250995, REGON:
  012100784.
  ● T-Mobile – T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wpisana do
  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391193, NIP: 5261040567, REGON:
  011417295.
  ● Play – P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do
  3
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000217207, NIP: 9512120077,
  REGON: 015808609.
  ● Plus – Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
  0000419430, NIP: 5271037727, REGON: 011307968.
 30. Wiadomości SMS wysyłane za pomocą komputera stacjonarnego jaki i laptopa nie są
  akceptowane.
 31. Koszt nawiązania połączenia telefonicznego w ramach skorzystania z usługi wynosi : PPM – koszt 7,69
  brutto za minutę połączenia:
  -708-877-503 – ezoteryka -708-877-574 – towarzyski
  PPM – koszt 4,92 brutto za minutę połączenia:
  -708-770-230 – ezoteryka -708-777-053 – towarzyski
 32. Koszt wysłania wiadomości SMS w celu skorzystania z Usługi wynosi 3,69 brutto SMS -chat ezoteryczny:
  Nr SMS 73313
  -chat towarzyski: Nr SMS 73976
  § 5 Reklamacje
 33. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi IVR/SMS CHAT rozpatrywane są przez WATCHERS S.P ZOO
 34. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na adres: worldprizepl@gmail.com w terminie 14 dni
  od dnia wystąpienia uzasadniającego wniesienie reklamacji.
 35. Reklamacje można zgłaszać przez 7 dni w tygodniu.
 36. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swej treści: Numer telefonu użytkownika, date
  4
  skorzystania z usługi, rodzaj i numer usługi, opis reklamacji.
 37. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu ze zgłaszającym reklamację celem uzupełnienia jej treści.
 38. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
  ich złożenia przez Użytkownika.
 39. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
  reklamacji.
 40. W przypadku kwestionowania sposobu rozpatrzenia reklamacji Użytkownikowi przysługuje prawo
  odwołania się do sądu powszechnego.
  § 6 Ochrona danych osobowych
 41. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest WATCHERS SPÓŁKA Z
  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin
  29/8.
 42. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, zmianą,
  uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza
  powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997r. o ochronie danych osobowych.
 43. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jedynie wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Wyrażenie
  zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez wysłanie wiadomości SMS albo nawiązanie
  połączenia telefonicznego w celu skorzystania z Usługi.
 44. WATCHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza dane osobowe jedynie w
  celu realizacji usługi IVR/SMS CHAT, rozpatrywania składanych reklamacji, w zakresie wniosków i próśb
  kierowanych od Użytkownika.
 45. Podanie danych osobowych jest dobrowolną decyzją Użytkownika. Jednakże podanie danych osobowych
  wskazanych jest niezbędne do świadczenia usługi.
 46. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które
  go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych 5
  zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
  stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
  na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z
  art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 47. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w pkt 6 niniejszego
  paragrafu należy kierować pisemnie na adres WATCHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. z
  siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 lub drogą elektroniczną na adres:
  worldprizepl@gmail.com.
 48. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są jego danymi osobowymi.
 49. Administrator oświadcza, iż zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom
  trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi TeleaudioDwaSp. z o.o. Ilość i rodzaj przekazywanych
  danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 50. Administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na
  piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych.
  § 7 Postanowienia końcowe
 51. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez informacje
  na portalu w którym została zawarta umowa.
 52. Organizator zastrzega, iż zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie oraz
  opracowywanie tekstów i innych elementów utworów chronionych prawem autorskim m.in. zdjęć, utworów
  graficznych, uzyskanych w wyniku korzystanie z Usługi, zarówno w części jak i w całości bez uprzedniej pisemnej
  zgody Organizatora.
 53. Wszelkie spory wynikające pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem będą rozstrzygać
  polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do 6
  rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwości ogólnej.
  Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów.
  Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich
  znajdują się pod następującym adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej,
  dostępnej pod adresem internetowym:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  Administrator Serwisu nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania
  sporów konsumenckich.
Scroll to Top